صفحه اصلی  | درباره ما  | گواهینامه ها  | کارفرمایان  | پرسنل  | انتشارات  | مقالات  | گالری  | همکاری با ما  | اتوماسیون اداری  | ارتباط با ما
امروز: 1403/03/24

مطالعات اضطراری تعیین حد حریم و بستر رودخانه فیروز آباد در محدوده طرح سد هایقر و شبکه پایاب  
  کارفرما:شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس  
  سیمای طرح:  
 

مطالعات اضطراری تعیین حد حریم و بستر رودخانه فیروزاباد در محدوده سد هایقر وشبکه پایاب 

 

محدوده حوضه مورد مطالعه :

منطقه مورد مطالعه، حوضه رودخانه فيروزآباد است كه پس از عبور از تنگ عربها ياهايقر بنام نهراعظم ناميده شده، سپس با پيوستن آبهاي شور حاصل از گنبدهاي نمكي از پائين دست به رودخانه شور موسوم و از منطقه دهرم و احمد آباد گذشته و به رودخانه قره آغاج مي‌پيوندد، و از آنجا بنام رودخانه مند مجموعه آبهاي حوضه بزرگي را به خليج فارس تخليه مي‌نمايد. از آنجا كه بعد از خروج از دشت فيروزآباد آب اين رودخانه تقريباً قابل استفاده نمي‌باشد و فقط در منطقه دهرم و احمدآباد در فصلهاي سيلابي آب اين رودخانه به سمت مزارع منحرف مي‌گردد، لذا مي‌توان، گفت كه عملاً آب اين رودخانه از بين مي‌رود و با انتقال آب شور به رودخانه قره آغاج كيفيت آنرا نيز از بين مي‌برد. رودخانه فيروزآباد كه در سرشاخه بنام حنيفقان ناميده مي‌شود از بلندي‌هاي كوههاي ميشوان، دلو، سلامتي و بري (در جنوب حوضه رودخانه قره آغاج) با ارتفاع حداكثر 3097 متر از سطح دريا سرچشمه گرفته و آب چشمه‌هاي حنيفقان سبب پرآب شدن آن مي‌گردد.

محل سد در ابتداي تنگه عربها واقع شده و حدود 35 كيلومتر تا فيروزآباد فاصله دارد كه از طريق جاده خاكي منشعب از جاده آسفالته فعلي فيروزآباد- قير و پس از طي حدود 15 كيلومتر ( در مسير روستاي هنگام از طريق هايقر) به محل سد مي‌رسيم.

 

مشخصات فیزیکی حوضه آبریزرودخانه فیروزآباد تا سه محل تنگ هلالو،تنگاب،تنگ عربها    
مشخصه سد
پارامتر نشان دهنده
تنگ هلالو
 تنگاب تنگ عربها(هایقر)
 مساحت km2
347.7 1369.3 2106.8
 محیط km 104.3
225.3 286.2
 طول آبراهه اصلی
km 46.4 78.1 138.9
قطر دایره معادل
km
21.8 41.7 51.8
 ضریب گراویلیوس
 - 1.5
1.71
1.75
نسبت دایره ای - 0.4
0.34 0.23
طول مستطیل معادل
km 44.07 99.7
127.7
عرض مستطیل معادل
km
8.5 13.7 16.4
نسبت کشیدگی
-
0.6
0.7
0.5
ضریب شکل
 - 0.19
0.13
0.12
Lca
 - 24.4 29.4 74
حداکثر ارتفاع
m 3097
3097 3097
حداقا ارتفاع
m 1635
1396 1230
شیب متوسط حوضه % 2.26 1.98 1.55

 

انتخاب دوره اماری مناسب وبازسازی داده ها :

دوره آماري با توجه به آمار موجود از ايستگاههاي منطقه از سال آبي 55-54 تا 80-79 يعني مدت 26 سال در نظر گرفته شد.با توجه به  اينكه در اين مدت از 7  ايستگاه آب سنجي حوضه هاي آبريز منطقه يعني ايستگاههاي حنیفقان ،  تنگ هلالو و تنگاب و دهرود،بند بهمن ، علی آباد خفر و تنگ کارزین براي مدت 26 سال اخير آمار آب سنجي موجود مي باشد ايستگاه های  تنگ هلالو و حنیفقان گپ  سال آماري داشته که  اقدام به بازسازي شده است، و با بهترين ضريب  همبستگي به عنوان ايستگاه مبنا انتخاب شده است.

 

حد اکثر دبی سیلاب:

در منطقه مورد مطالعه، براي برآورد آبدهي هاي حداكثر سيلابي از روش فولر که یک روش تجربی است استفاده شده است.

 

نتایج برآورد حداکثر دبی سیلابهای با دوره بازگشت مختلف به روش تجربی فولر
دوره برگشت(سال) 2 5 10 25 50 100
حداکثردبی(مترمکعب بر ثانیه) 717.2 901.2 1040.4 1224.4 1363.6 1502.8

 

هيدروگراف سيل حوضه :

به منظور برآورد هيدروگراف سيلاب طرح از روش scs بر اساس بارش 6 ساعته حوضه استفاده شده است.در اين روش از آمار حداكثر بارش 24 ساعته استفاده مي شود.با توجه به عمق بارش  با استفاده از نرم افزار  HEC-HMS هيدروگراف هاي سيل حوضه با دوره برگشت هاي مختلف برآورد شده است .

 

تعيين حد بستر و حريم رودخانه :

مراحل انجام کار:

عمليات  نقشه برداری به منظورتهيه مقاطع عرضي رودخانه جهت  استفاده در نرم افزار Hec-Ras صورت پذيرفت.در مسافتی حدود 12 کیلومتر مقاطعی به فواصل حدودی 50 متر و در هر مقطع حدود 15 الی 20 نقطه برداشت شد.

 

طول بازه نقشه برداری :

طول بازه ای که بایستي نقشه برداری شود بیشتر از طول محدوده مورد نظر برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه می باشد، ازاين رو اضافه کردن این طول به طول محدوده مورد نظر برای کاهش خطا لازم است. بازه اي كه بايد به طول محدوده موردنظراضافه شود 555 متر طول به انتهاي مسير اضافه شد.

 

تحلیل جریان :

با توجه به اینکه در شیب های تندتر از 1.1056  استفاده از تحلیل جریان دائم قابل قبول است و شیب متوسط رودخانه فیروزآباد 0.005 می باشد از تحلیل جریان دائم استفاده شد.

 

تخمین ضریب زبری مانینگ :

رودخانه فیروزآباد دارای بستری پوشیده از قلوه سنگ های نسبتا بزرگ همراه با درختچه هایی در سواحل و در در بعضی مناطق در بستر رودخانه می باشد.ضریب زبری مانینگ در رودخانه  فیروزآباد برابر 0.45 باشد.ولی با توجه به اینکه به احتمال زیاد وجود درختچه ها در کف که یکی از عوامل مهم در تعیین ضریب زبری مانینگ می باشد به علت تغییرات هیدرولوژی در چند سال اخیر است و با توجه به نظر کارفرمای محترم و منافع کشاورزان بومی عدد 0.035 به عنوان ضریب زبری مانینگ در نظر گرفته می شود.

 

شرایط مرزی : 

با توجه به اینکه مقطع رودخانه فیروزآباد در طول نسبتا زیادی یکنواخت می باشد و همچنین تحت تاثیر سازه های آبی واقع نمی گردد، پس شرایط مرزی عمق نرمال در نظر گرفته شد. با توجه به نقشه های توپوگرافی محدوده طرح شیب در بالادست 0.005 و در پایین دست 0.008 در نظر گرفته شد.

 

چک کردن صحت داده های نقشه برداری :

در محیط GIS ، با چهار روش

1st order polynomial (affine)

2nd  order  polynomial

3rd order polynomial

Adjust

بر اساس ايستگاهاي نقشه كاداستر (SFC) و Georeferenc  شد و بهترين تطابق در روش Adjust بدست آمد و صحت محاسبات را كارشناس ارشد GIS شركت تاييد كرد و  در نتیجه نقشه مقاطع عرضی آماده منطبق شدن بر نقشه کاداستر شد.

 

 تهیه نقشه توپوگرافی :

 در این مرحله با استفاده از نرم افزارAuto desk land نقشه توپوگرافی کشیده و محل مقاطع عرضی (شامل 100  مقطع) مشخص شد و داده های مقاطع عرضی به صورت فرمت Hec-2 در آمد تا بتوان   آنها را وارد نرم افزار کرد.

 

مدل کردن جریان رودخانه :

حال که کلیه ورودی های برنامهHec-Ras در مراحل قبل آماده شده اند می توان برنامه را Run کرد و نتایج آن را به صورت جدولی نمایش می دهیم.یکی از مهمترین پارامترهایی که از نتایج نرم افزار Hec-Ras استخراج می شود تراز سطح آب می باشد.

 

مشخص کردن حد بستر و تهیه نقشه های اجرایی :

با توجه به ترازهای به دست آمده و نقشه توپوگرافی حد بستر مشخص می شود و نقشه کاداستر بر روی آن انداخته می شود و مشخص می گردد که چه مساحتی از زمین های کشاورزی در بستر رودخانه قرار دارد. در شکل زیر خطوط آبی نمایانگر حد بستر و خطوط سبز نمایانگر محدوده اراضی کشاورزی است.

 

درصد مساحت زمین واقع شده در بستر (مترمربع) مساحت واقع شده در بستر روخانه(مترمربع)
 مساحت کل زمین زراعی(متر مربع)
 پلاک زمین زراعی
3.33 160.13
4814 1
0.68
42.39 6267

2

6.82 566.90
8316 5
3037 1971.30
6490 6
57.45 2957.57
5148 7
96.25 960.56 998 8
100 1020 1020 9
13.17
431.30 3276 10
62.35 2581.40
4140 11
8.16 2269.37 27797 12
100 1146 1146 14
94.42 1807.14 1914 15
78.25 1210.50
1547 16
59.27 642.54 1084 17
61 708.20 1161
18
50.35 810.63 1610 19
49.38
534.32 1082 20
40.46 450.67 1114 21
71.50 1591.69 2226 22
99.81 2633.08 2638 23
91.17 2083.24
2285 24
83.36 1466.36 1759 25
65.60 1567.87 2390 26
98.88 5098.03 5156 27
34.04 426.90 1254 28
37.95 593.88 1565 29
9.21
292.28 3173 44
4.34 92.64 2136 45
1.04 33.89
3274 47
20.04 643.97 3168 53
21.99
369.80 1682 56
19 279.07 1469 58
20.73
431.89 2083 60
24.37
395.95
1477 61
4.99 84.96
1701 65
14
341.79 2442 70
40.86 690.90
1691 77
1.91 42.17 2213 78
0.87 2.89 332 86
69.16 97.52 141
87
7.01 7.01 100 88
68.50 159.61
233 89
2.34 265.50 11354 92
7.97 2512.53 31536 96
9.51 4495.20 47283 98
40.42 1088.09 2692 145
52.06 763.26
1466  146
53.56 1856.36
3466
 147
3.35 148.80 4443
153
3.94 16416.68 417054 157
100
626 626 158
47.86 635.33 1365 161
2.24 13.50 604 162
49.71 526.90 1060 163
9.06 2134.03 23642 165
2.73 780.47 28623 166
13.12 1847.78
14085 185
26.07
98.02 376
188
43.82
286.56 654 189

 
     37155.55  مجموع مساحت زمين هاي زراعي واقع شده در بستر رودخانه
تذكر : زمين هاي كه شماره پلاك آنها در جدول فوق وجود ندارد ، خارج از بستر رودخانه مي باشد
 
   
کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور آسماری می باشد...
طراحی و اجرا: مبتکران صنعت پارس